fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Calendari del contribuent 2019

Els períodes de cobrament de l'exercici 2018 són:

 • 1r període de cobrament:
  de l'1 de febrer al 1 d’abril  (els domiciliats al 1 de març)

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2018.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2018.

  ·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

   

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril  al 1 de juliol.

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 7 de maig).

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 7 de maig).

  ·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 7 de maig).

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 3 de juny)

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 3 de juny). • 3er Període de cobrament:
  del 16 de setembre al 18 de novembre (els domiciliats el 4 d’octubre)

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

  ·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

  ·        Taxa del cementiri municipal.

  ·        Taxa d'animals de companyia.

  ·        Taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

   

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

1r període de cobrament: de l'1 de febrer al 3 d’abril  (els domiciliats al 2 de març)

 

·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2017.

·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2017.

·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 

2n període de cobrament: del 16 d’abril  al 2 de juliol.

                  

·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).

·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).

·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 1 de juny)

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 1 de juny).

 

3r període de cobrament: del 17 de setembre al 19 de novembre (els domiciliats el 5 d’octubre)

 

·        Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.

·        Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

·        Taxa del cementiri municipal.

·        Taxa d’ animals de companyia.

·        Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Nota :         El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

Calendari del contribuent 2020

Amb motiu de la suspensió de terminis en l’àmbit tributari relacionades al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i el Reial decret llei 15/2020, del 21 d’abril, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid19 es modifica el calendari fiscal del 2020 de la següent manera.

 

 • 1r període de cobrament:
  del 3 febrer al 30 d’abril 30 de maig (els domiciliats al 2 de març)

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2019.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2019.

  ·        Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

   

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril  al 30 de juny 14 de setembre

  ·        Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 13 de juliol).

  ·        Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 13 de juliol).

  ·        Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 13 de juliol).

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 13 d'agost)

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 13 d'agost). • 3er Període de cobrament:
  del 15 de setembre al 16 de novembre 30 de novembre (els domiciliats el 13 de novembre)

  ·        Taxa de recollida d’escombraries, 2n semestre.

  ·        Taxa de subministrament d’aigua, 2n trimestre.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.

  ·        50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.

  ·        Impost sobre activitats econòmiques, IAE.

  ·        Taxa del cementiri municipal.

  ·        Taxa d'animals de companyia.

  ·        Taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

   

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat  de seu electrònica de la web de l’ajuntament:  santjoandelesabadesses.cat  o bé  el podreu passar a recollir a les oficines municipals  a partir del 15 de gener de cada any.

Calendari de dies inhàbils 2017

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 i per consegüent, inhàbils:

• 6 de gener (Reis)
• 14 d'abril (Divendres Sant)
• 17 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d'agost (l'Assumpció)
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana)
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• 8 de desembre (la Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)

NOTA IMPORTANT: De les tretze festes esmentades a continuació n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Més informació:

DOGC númeor 7135 de data 06/06/2016
Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig

Seran festes locals any 2017, de conformitat amb l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 29/07/2016 i, per consegüent, inhàbils:

• 22 de maig
• 12 de setembre

 

Calendari de dies inhàbils 2019

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 i per consegüent, inhàbils:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 19 d'abril (Divendres sant )
 • 22 d'abril (Dilluns de Pasqua)
 • 1 de maig (Festa del treball )
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció )
 • 11 de setembre (Diana Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A banda, les festes locals de Sant Joan de les Abadesses, de conformitat amb l'acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada amb data 13 d'abril de 2018 i, per consegüent, inhàbilssón:

 • 9 de setembre
 • 10 de setembre

Més informació:

DOGC, ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig

 

Retribuicions a regidors

 

L´alcalde de la Corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 40 hores setmanals i unes retribucions de 26.938,80 euros bruts anuals. 
 
Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial tenen un règim d´indemnitzacions en concepte d´assistència per la concurrència efectiva a la sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació dels qual formin part:
 
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple ordinari: 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple extraordinari: 24,69 euros
 • Per assistència al Ple ordinari: 98,77 euros
 • Per assistència al Ple extraordinari. 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 24,69 euros
 • Per assistència a la Comissió de Seguiment del Govern: 79,00 euros. 
 

 

Comptes anuals

 

Comptes anuals i Memòria de la gestió econòmica
de Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 


 

Comptes anuals i Memòria de la gestió econòmica
de Llar d'infants municipal "El molí petit"

Directiva de privacitat de la Unió Europea