fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Plenari municipal

El Ple és un òrgan de govern  integrat per tots els regidors de l´Ajuntament i presidit per l´Alcalde.

Continuar llegint

Comissió informativa prèvia al Plenari

La Comissió informativa prèvia al Plenari Municipal està integrada per TOTS ELS REGIDORS DE L´AJUNTAMENT

Continuar llegint

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan de govern integrat pels regidors nomenats per l´Alcalde.

Continuar llegint

Comissió de coordinació del Govern

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió formada pels membres de l´equip de govern amb la finalitat de coordinar les diferents actuacions municipals. Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i tindrà les següents funcions:

  • Deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures realitzacions o inici d´actuacions.
  • Coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents activitats municipals.
  • Informar als membres del govern de la marxa, de les incidències i el funcionament dels serveis i obres municipals.
  • Assessorar als membres del govern en la gestió de les respectives responsabilitats.

Continuar llegint

Comissió informativa prèvia al Plenari Municipal

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió informativa formada per tots els regidors de l´Ajuntament amb la finalitat que l´equip de govern informi a la resta de regidors de la corporació, dels assumptes que s´han de sotmetre a aprovació del Plenari Municipal, així com també d´informació sobre diferents assumptes d´interès municipal.

Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Continuar llegint

Comissió especial de comptes

Li correspon l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.

 

Continuar llegint