TwitterFacebookYoutubeRSS
Participació ciutadana en processos normatius
Participació ciutadana en processos normatius


De conformitat amb el que preveu l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació deis ciutadans en el procediment
d'elaboració de normes, amb caracter previ a l'elaboració del projecte de reglament, es substanciara una consulta pública, a través del portal web de l'administració competent, en la qual es demanara l'opinió deis subjectes i de
les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma quant a:


a) Els problemes que es pretenen resoldre amb la norma
b) La necessitat i oportunitat de la se va aprovació
e) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatóries

Així, abans de la redacció del projecte normatiu podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions, de forma telematica, clicant en aquest enllaç dins el termini en el qual la consulta roman oberta. Sempre que les aportacions presentades incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclou, ran en l'expedient d'elaboració normativa que, si escau, s'iniciï.