TwitterFacebookYoutubeRSS

Corresponen al Plenari Municipal les següents competències : ‎

 • ‎El control i la fiscalització dels òrgans de govern. ‎
 • ‎Els acords relatius a la participació en organització supramunicipals, alteració ‎del terme municipal, creació o supressió de municipis i d´entitats a les que es ‎refereix l´article 45, la creació d´òrgans desconcentrats, l´alteració de la ‎capitalitat del municipi i el canvi de nom d´aquest o d´aquelles entitats i l´adopció ‎o modificació de la seva bandera o escut. ‎
 • ‎L´aprovació inicial del planejament general i l´aprovació que posi fi a la ‎tramitació municipal dels plans i altres instruments d´ordenació previstos en la ‎legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l´alteració de ‎qualsevol d´aquests instruments. ‎
 • ‎L´aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. ‎
 • ‎La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l´aprovacio i ‎modificació dels pressupostos i la disposició de despesa en matèria de la seva ‎competència i l´aprovació dels comptes, tot de conformitat amb el que estableix ‎la Llei reguladora de les Hisendes Locals. ‎
 • ‎L´aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de ‎municipalització. ‎
 • ‎L´acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions ‎públiques. ‎
 • ‎El planejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres ‎administracions públiques. ‎
 • ‎L´aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació ‎de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels ‎funcionaris i el número i règim del personal eventual. ‎
 • ‎L´alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. ‎
 • ‎Totes aquelles altres que exigeixen per a la seva aprovació, una majoria ‎especial. ‎
 • ‎La votació sobre la moció de censura a l´Alcalde i sobre la qüestió de confiança ‎plantejada pel mateix.‎