TwitterFacebookYoutubeRSS

La Comissió informativa prèvia al Plenari Municipal està integrada per TOTS ELS REGIDORS DE L'AJUNTAMENT

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió informativa formada per tots els regidors de l´Ajuntament amb la finalitat que l´equip de govern informi a la resta de regidors de la corporació, dels assumptes que s´han de sotmetre a aprovació del Plenari Municipal, així com també d´informació sobre diferents assumptes d´interès municipal.

Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

Aquesta comissió es reunirà cada dos mesos el DIMECRES ANTERIOR a la celebració de la sessió Plenària, a les 20.00 hores i no s´aixecarà acta de la mateixa.