TwitterFacebookYoutubeRSS

 

 

 1. PROCEDIMENTS GENERALS
 2. ACTIVITATS, MEDI AMBIENT I DEIXALLERIA
 3. PADRÓ HABITANTS I PARELLES
 4. VIA PÚBLICA
 5. ORGANISME AUTÒNOM LLAR D'INFANTS EL MOLí PETIT
 6. TRÀMITS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS
 7. MERCAT SETMANAL
 8. CEMENTIRI
 9. LLICÈNCIES, CERTIFICATS I PLÀNOLS URBANíSTICS
 10. TRIBUTS MUNICIPALS
 11. CONTRACTACIÓ
 12. ENTITATS
 13. ANIMALS
 14. COMPTABILITAT

 

Tràmits i serveis que es poden tramitar online

 


PROCEDIMENTS GENERALS:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Exercici drets de protecció de dades

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Instància genèrica

TRAMITAR En línia
Tràmit presencial Presencial

4
Queixes, suggeriments i propostes

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

5
Sol·licitud d'accés a la informació pública

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

6
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

7
Còpia compulsada de documents municipals

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

8
Aportació de documentació i/o al·legacions a un expedient

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

9
Cessió o lloguer de materials

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

10
Atorgament de representació

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt


 

ACTIVITATS, MEDI AMBIENT I DEIXALLERIA:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

4
Comunicació prèvia d'obertura

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

5
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

6
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

7
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

8
Consulta prèvia de classificació de l'activitat

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

9
Declaració responsable d'obertura

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

10
Declaració responsable en matèria de salut alimentària

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

11
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

12
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

13
Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

14
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

15

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

16
Denúncia per l'incompliment de la disciplina ambiental

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

17
Llicència ambiental (Annex II)

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

18
Recollida de mobles i trastos vells al carrer

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

19
Comunicació d'encesa de foc

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

20
Sol·licitud d'una bústia per a disseminats

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

21
Autorització ambiental. Annex I

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial
22
Baixa llicència d'activitat

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial
 
Simplificació de tràmits per a la creació d'empreses. Emprenden3

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses s'ha adherit al programa Emprenden3 per a agilitzar els tràmits a l'hora de crear empreses i altres comunicacions relacionades amb emprendedors i les Administracions Públiques en l'àmbit local, mitjançant l'Administració Electrónica. logo-Empreden3

Saber més d'Emprenden3:

Puja amunt


 

PADRÓ HABITANTS I PARELLES:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Alta procedent d'un altre municipi
TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Canvi de domicili dins el mateix municipi

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

4
Volant d'empadronament actual

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

5
Volant de convivència actual

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

6
Casament civil

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

7
Certificat d'empadronament col·lectiu

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial
8
Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial
9
Certificat d'empadronament individual

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial
10
Inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils o de parelles de fet

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

 

Puja amunt


VIA PÚBLICA:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Denúncia per excés de soroll

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Denúncia per incompliment d'horari de locals nocturns

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Llicència de gual i contragual

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

4
Retirada de vehicles de la via pública

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

5
Autorització per a la realització d'activitats a la via pública

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

6
Autorització per realitzar activitats o instal·lacions publicitàries a la via pública

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

7
Llicència de terrasses de bar

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

8
Petició de senyalització viària

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

9
Presentació d'al·legacions per infraccions de trànsit

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

Puja amunt


ORGANISME AUTÒNOM LLAR D'INFANTS EL MOLí PETIT:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Preinscripció a la llar d'infants municipal El Molí­ Petit

TRAMITAR En lí­nia

Tràmit presencial Presencial

Puja amunt


TRÀMITS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Tràmits amb l'Administració General de l'Estat

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Finestreta única

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

Puja amunt


MERCAT SETMANAL:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Sol·licitud d'autorització d'alta o baixa de parada al mercat ambulant

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

Puja amunt


CEMENTIRI:

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Canvi de nom del títol de dret funerari

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

2
Sol·licitud duplicat del tí­tol de dret funerari

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Sol·licitud indemnització per retorn nínxol o sepultures

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

4
Sol·licitud permuta ní­nxol i sepultures

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt


LLICÈNCIES, CERTIFICATS I PLÀNOLS URBANíSTICS

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Certificat d'antiguitat i legalitat

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Certificat de compatibilitat urbanística

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Certificat de qualificació urbanística

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

4
Comunicació d'obres excloses de llicència

hhh

TRAMITAR En línia

5
Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

6
Denúncia disciplina urbanística

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

7
Devolució de la fiança per obres

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

8
Llicència d'obra menor

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

9
Llicència de primera ocupació

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

10
Pròrroga de llicència d'obra

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

11
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

TRAMITAR En línia

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

12
Certificat de disciplina urbanística

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

13
Llicència de parcel·lació / declaració innecessarietat / divisió propietat horitzontal

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

14
Llicència d'obres amb projecte

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

15
Llicència d'ocupació de via pública amb materials de la construcció

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt


TRIBUTS MUNICIPALS

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Tributs municipals

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

2
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

3
Ajornament de tributs

TRAMITAR  En línia

Tràmit presencial Presencial

4
Fraccionament de tributs

TRAMITAR  En línia

Tràmit presencial Presencial

5
Alta Impost de vehicles de tracció mecànica

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

6
Devolució impost sobre vehicles de tracció mecànica

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

7
Devolució imposts, taxes i preus públics per ingressos indeguts

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

8
Exempció o bonificació tributs municipals

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

9
Declaració de plusvàlua

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt


CONTRACTACIÓ

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Sol·licitud de devolució de garanties o avals

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt


ENTITATS

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

TRAMITAR En línia

2
Modificacions en el registre d'una entitat

TRAMITAR En línia

3
Subvencions a entitats
TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

4
Subvencions a entitats (Catàleg Diputacions)
TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt


ANIMALS

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Inscripció al Registre d'animals de companyia

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

2
Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

TRAMITAR En línia

Tràmit presencialPresencial

 

Puja amunt


COMPTABILITAT

 

 
Tràmit
Tramitació
1
Endós de factures i certificacions

TRAMITAR En línia

Tràmit presencial Presencial

 

Puja amunt

 

Tradueix