fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS
  • Inici
  • Comunicació obra menor

Comunicació d'obres menors

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet obtenir autorització, mitjançant la comunicació prèvia per a obres, que poden comprendre petites reformes o canvis interiors o exteriors en una construcció.

Qui ho pot demanar?
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Quan?

En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.

Import:

         El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

Termini de tramitació:
Si en el termini dels 7 dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud l´Ajuntament no manifesta de manera motivada la seva disconformitat, l'actuació comunicada quedarà legitimada i es podrà dur a terme sempre i quan sigui conforme a les condicions fixades a a la normativa vigent i no sigui precisa cap altra autorització prèvia.

Aquest termini restarà en suspens si l'Ajuntament requereix a la persona sol·licitant l'esmena de les deficiències que s'hagin pogut detectar en la documentació presentada.

El termini de què disposa el titular de la comunicació per a la realització de la instal·lació és de 3 mesos, comptats des de la data en què l'actuació pretesa quedi legitimada. Aquest termini és improrrogable.

Si transcorre el termini previst a l'apartat anterior sense que hagin finalitzat la instal·lació, els treballs s'hauran de paralitzar de manera automàtica. Per continuar les obres que restin caldrà presentar una nova comunicació prèvia, amb els mateixos requisits i condicions previstos per a la comunicació inicial.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà positiu.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

  • Declaració de l'empresa constructora
  • DNI del sol.licitant o representant, si s'escau.
  • Projecte obres a realitzar
  • Pressupost d´execució materials de les obres a realitzar
  • Resguard del pagament de l´autoliquidació provisional de l´impost

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació:

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea