fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Reactivem-nos! Campanya per impulsar l’economia local

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses donarà una ajuda de 100 euros a totes aquelles persones que s’hagin quedat sense feina, que hagin patit un ERTO, o que no hagin pogut obrir el seu negoci durant alguns dels mesos d’afectació de les mesures per superar la pandèmia de la COVID-19 (confinament i fases de desconfinament). Per tal que l’ajuda tingui un efecte directe en aquestes persones, però també en el comerç local, en comptes de donar aquests 100 euros de forma directa, es farà a través d’uns vals que podran ser canviats per productes als establiments comercials de la vila que s’adhereixin a la iniciativa. La iniciativa es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern de MES i dels regidors i regidores d'ERC al ple extraordinari celebrat el 17 de juny de 2020.

Els propietaris i propietàries d’aquests negocis són els que podran intercanviar, finalment, els vals de la campanya per moneda de curs legal. Les persones empadronades a Sant Joan de les Abadesses hauran d’acreditar la seva situació i, després d’analitzar la documentació, en el cas de complir els requisits, rebran vals de la moneda social, per un valor total de 100 euros, una única vegada.

S’ha escollit aquesta forma perquè les ajudes tinguin un impacte multiplicador, ja que se’n beneficia tant per a la persona que la rep, com també pels productors i comerciants locals. D’altra banda, encara que la persona que la rep no tingui necessitat d’utilitzar els vals, tampoc té sentit guardar-los, ja que només té valor si es destina al mercat local. L’altre objectiu de la iniciativa és fomentar la relació o fidelització entre les persones i el comerç local, i fer notori que els nostres diners ajuden altres veïns i veïnes, que també pateixen econòmicament aquesta crisi.

Les persones que se’n beneficiaran hauran d’acreditar que es troben en una de les situacions següents:

  • Estar o haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a partir del 14 de març de 2020.
  • Quedar en situació d’atur a partir del 14 de març de 2020 i no haver estat afectat prèviament per una situació d’ERTO
  • Ser autònom i haver patit una reducció dels ingressos del mes de març de 2020 en un 70%, sobre el càlcul mitjà dels sis mesos anteriors (és a dir, entre el setembre de 2019 i el febrer de 2020)

A banda d’això, també s’han de complir totes les següents:  

  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals.
  • No estar sotmès/sa en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
  • Estar empadronat a Sant Joan de les Abadesses amb anterioritat el 14 de març de 2020.

Per la seva banda, els comerços que s’adhereixin a la campanya i que estaran autoritzats a bescanviar la moneda complementària en diners de curs legal hauran de formar part de la Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses, disposar de llicència d’obertura o, si s’escau, comunicació, o estiguin en tramitació d’obtenir-la i estar al corrent del pagament de les seves obligacions tributàries municipals.

S’hi destinarà una dotació inicial de 40.000 euros
L’Ajuntament destinarà una dotació pressupostària inicial de 40.000 euros, que es pot ampliar si fa falta. Les ajudes s’atorgaran -un cop comprovada la documentació- per ordre de sol·licitud. Hi haurà un termini de quinze dies després de la publicació de les bases per a presentar la informació, que s’haurà de fer de forma telemàtica. La notificació de si s’atorga o no l’ajuda es rebrà abans de dos mesos després de presentar la sol·licitud. La moneda es podrà intercanviar fins al 31 de desembre de 2020.

Modificació de les ordenances i altres mesures per fer front a la crisi
A més d’aquestes ajudes directes, el consistori també ha aprovat per ple no cobrar les quotes de la llar d’infants municipal El Molí Petit, ni tampoc la relacionada amb el servei de menjador fins que es restableixi la normalitat a la llar d’infants.

També se suspèn l’emissió de liquidacions de quotes d’aigua a empreses o comerços que paguin una tarifa industrial o assimilable i hagin hagut de tancar la seva activitat. Pel que fa a l’aigua potable, gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota aquells contribuents monoparentals que tinguin uns ingressos que no superin el Salari Mínim Interprofessional (SMI), i que l’immoble sigui el seu habitatge habitual i únic. En el cas de contribuents no monoparentals hauran d’acreditar que cap dels membres de la unitat familiar obté uns ingressos bruts anuals superiors a l'SMI. Caldrà demanar explícitament a l’administració per gaudir d’aquesta bonificació. També s’aplicaran les mateixes condicions pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, obtenint una bonificació del 100% si es compleixen aquestes condicions. Tampoc tributaran per la taxa d’escombraries els subjectes passius que hagin hagut de tancar la seva activitat.

D’altra banda també se suspèn la taxa per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa durant un període de mig any, i també es permetrà als bars, restaurants i cafeteries ampliar l’espai destinat a terrasses per garantir les distàncies de seguretat.

Suspensió del cànon de concessions i ampliació del seu termini
Per tal que les persones o empreses que tenen la concessió d’un equipament municipal per explotar-lo comercialment, el servei de cafeteria del Palau de l’Abadia i el restaurant de l’antiga Estació, se suspenen les liquidacions de les concessions fins que es pugui restablir la normalitat del servei, i s’amplia el termini de vigència de la concessió en un any, per tal de pal·liar les pèrdues generades per la crisi. Tampoc es cobrarà les quotes del lloguer del Pavelló Municipal d’Esports al servei de gimnàs dels mesos que aquest ha estat tancat i fins que es pugui restablir la normalitat en la prestació dels serveis.

Aquestes mesures aprovades per ple el dimecres 17 de juny de 2020, se sumen a les diferents ampliacions dels terminis de pagament voluntari dels impostos dels diferents períodes d’aquest any, així com altres bonificacions en l’aigua que depenen directament de l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’Ajuntament pagarà el sobrecost dels casals d’estiu
D’altra banda, l’Ajuntament també es farà càrrec de l’increment de cost que tindran els organitzadors dels casals d’estiu, que es faran entre el 29 de juny i el 10 de setembre. Com la resta d'activitats, dependran de la fase de desconfinament i de les mesures que s'apliquin en cada moment. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a més de posar-hi els seus equipaments com sempre, aquest any també es farà càrrec del sobrecost que pugui tenir el cost real derivat de la compra d'equips de protecció i de la limitació d'aforament per tal que el cost no s’hagi d’incrementar a les famílies.