fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Aportació documentació i/o al·legacions a un expedient

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet aportar documentació i/o al·legacions a un expedient ja obert, ja sigui a petició explícita de l'Ajuntament en la que se us sol·licita que aporteu o subsaneu determinada documentació, o bé per iniciativa vostra.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica a la que s´ha requerit o qualsevol altra interessada en un expedient.

Quan?

En el cas de subsanacions de requeriments fets per l'Ajunatment, el termini indicat al requeriment es comptarà a partir de l'endemà de la data de notificació a l'interessat.

En la resta de casos, en qualsevol moment.

Import:

Tràmit gratuït

Temps de tramitació:

Termini general màxim de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n´estableixi un de diferent.

Efectes del silenci administratiu:

En règim general els establerts a l'article 43 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regulador del silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, o els efectes establerts a la normativa aplicable.

 

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat "Tramitació".
 • Documentació complementària que considereu pertinent.

 

Puja amunt

 


 

Normativa d'interès:

 

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
 • Aquella altra normativa que sigui d´aplicació en cada supòsit.

 

Puja amunt


 

Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

Observacions:

 

Puja amunt