fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Instància general

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet presentar una sol.licitud al registre general de l'Ajunatment de Sant Joan de les Abadesses en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s´adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quan?

En qualsevol moment i, en tot cas, d´acord amb el termini establert al tràmit específic.

Import:

Gratuït, sens perjudici de les taxes o preus establerts als tràmits específics.

Termini de resolució:

Termini general màxim de 3 mesos, excepte que la normativa aplicable al procediment n´estableixi un de diferent.

Efectes del silenci administratiu:

En règim general els establerts a l'article 43 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regulador del silenci administratiu e procediments iniciats a sol.licitud de l'interessat, o els efectes establerts a la normativa aplicable.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

  • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat "Tramitació".
  • Documentació complementària que considereu pertinent.

 

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú ( LRJAP-PAC)
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
  • LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
  • Aquella altra normativa que sigui d´aplicació en cada supòsit.

 

Puja amunt


Tramitació
:

 

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.
  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:


AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 

 Puja amunt


 

Observacions:

 

Si tramiteu electrònicament podeu aportar còpia dels documents en format pdf, sens perjudici del dret de l'Administració a requerir l'acreditació dels documents originals si ho creu convenient.

Si tramiteu electrònicament i, per qualsevol motiu no es pogués fer el tràmit, l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

Puja amunt