fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Autorització ambiental. Activitats Annex I

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència ambiental per a dur a terme alguna de les activitats que es relacionen a l'Annex I de la Llei  Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l'activitat.

Quan?

En qualsevol moment però sempre abans d´iniciar l'activitat, ja que la presentació de la sol.licitud per a l'obtenció de la llicència ambiental són requisits previs imprescindibles per poder-la dur a terme.

Temps de tramitació:

La notificació de la resolució s´ha de fer en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol.licitud.

El silenci administratiu serà negatiu.

Import:

L'import de la taxa per a la tramitació de l'expedient es troba regulada a l'Ordenança fiscal de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència d'activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambientalt

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud (model AA-1) acompanyada de la documentació especificada en l'article 17 de la Llei 20/2009.
 • Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal número, i si s'escau l'autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal.lacionsi obres (ICIO).
 • Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (article 60 de la llei 20/2009).

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

  

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt