fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet canviar el titular d´una llicència d´activitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica a la que s´hagi de traspassar la titularitat d´una llicència d´activitats.

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Quan?

Durant tot l'any.

Temps de tramitació:

El termini màxim de notificació de la resolució serà d´un mes des de la presentació de la sol·licitud.

El silenci administratiu serà positiu.

Import:

L´import de la taxa per a la tramitació de l´expedient es troba regulada a l´ordenança fiscal.

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 

 • Instància (Model C-1), sol·licitant el canvi de nom.
 • Declaració responsable del nou titular conforme no hi ha hagut cap canvi substancial respecte de la llicència concedida (Model C-2).
 • Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietarihan de ser la mateixa persona).
 • Còpia del DNI o NIF del nou titular.
 • Còpia del DNI o NIF de l'antic titular.
 • Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditacióequivalent.
 • Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal, i si s'escau l' autoliquidació de l´Impost sobre construccions, instal·lacionsi obres (ICIO)

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea