fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet comunicar a l´Ajuntament l´exercici d´una activitat de restauració, d´espectacle públic o recreativa musical de les que es detallen a l´article 124 del Decret 112/2010, regulador del Reglament d´espectacles públics i activitats recreatives.

Els establiments oberts al públic destinats a espectacles i a activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat de fins a 150 persones. Inclou les següents:

   • Bar musical
   • Restaurant musical
   • Sala de concert
   • Karaoke
   • Sala de festes amb espectacle i concert d´infància i joventut
   • Cafè teatre i cafè concert
   • Discoteques de joventut que disposin de llicència de discoteca.

Els establiments oberts al públic d´activitats de restauració han de tenir un aforament autoritzat de fins a 150 persones i no poden disposar de terrassa ni de cap altre espai complementari a l´aire lliure. Inclou les següents:

   • Restaurant
   • Bar
   • Restaurant bar
   • Saló de banquets
   • Execució o representació en directe d´obres o composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, d´instrumets musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de cantants, actors i actrius o executants, siguin o no professionals.

Amb la presentació del comunicat, conjuntament amb la documentació que s´exigeixi legalment, es pot exercir l´activitat pretesa.

 Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l´activitat.

Quan?

La comunicació s´ha de formatlizar un cop acabades les obres i les instal.lacions necessàries.

L´exercici de l´activitat es pot iniciar de manera immediata després d´haver efectuar la comunicació prèvia i amb el benentès que la responsabilitat del seu funcionament és exclusiva de les persones titulars i tècnics que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions presentades en la comunicació.

Quan per a l´exercici de l´activitat calgui disposar d´autoritzacions sectorials, el titular ha d´haver-les sol.licitar i obtingut amb caràcter previ a la comunicació.

Import:

L´import de la taxa per a la tramitació de l´expedient es troba regulada a l´ordenança fiscal.

 Documentació necessària:

 

 • Instància ( Model EP-1)
 • Còpia del DNI o NIF
 • Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).
 • Document de Declaració responsable on consti que el local té assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditació equivalent (model EP-2).
 • Document de Declaració responsable on consti que el local compleix amb els requisits del Reglament/Decret 112/2010 (model EP-3).
 • Document de comunicació prèvia previst en el Decret 112/2010 (model EP-4).
 • Projecte bàsic amb memòria ambiental (Art. 52 de la Llei 20/2009) i de prevenció i seguretat en cas d'incendi (Art. 20 de la Llei 3/2010) per duplicat, signat per tècnic competent.
 • Certificació del personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director/a de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la memòria ambiental i documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals. (Art. 52 de la Llei
 • 20/2009).
 • Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal municipal número 10, i si s'escau l´autoliquidació de l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)
 • Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment).
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009).

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea