fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Autorització per a la realització d´activitats a la via pública

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès   Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar permís a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per fer ractivitats culturals, lúdiques o esportives a la via pública.

Qui ho pot demanar?
          La persona o entitat organitzadora de l´activitat.
Quan?

Durant tot l'any.

Temps de tramitació:

S´ha de sol.licitar el permís amb una antel.lació mínima de 15 dies, exceptuant aquelles activitats que requereixin permisos d´altres administracions.

L´autorització és vàlida mentre duri l'activitat.

Import:

Gratuït.

 

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

  •  Sol.licitud. Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat "Tramitació".
  •  Adjunteu-hi la documentació que considereu convenient.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú ( LRJAP-PAC)
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
  • LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
  • Aquella altra normativa que sigui d´aplicació en cada supòsit.

 

Puja amunt


Tramitació
:

 

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt