fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència de parcel·lació / declaració innecessarietat / divisió propietat horitzontal

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació  Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar:

- LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ:
Per dividir un terrreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície. Són necessàries per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

- DECLARACIÓ INNECESSARIETATDE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ:
Document que acredita la innecessarietat d'obtenir llicència de parcel·lació en els supòsits deteminats per la normativa aplicable.

- DIVISIÓ HORITZONTAL:
S'efectua quan comporta un increment del número d'habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament, independentment dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent

Qui ho pot demanar?
        Qualsevol persona física o jurídica propietària d'una finca o immoble.
Quan?

En qualsevol moment.

Import: 

          El que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de les llicències urbanístiques.

Termini de tramitació:

          El certificat es lliurarà en el termini màxim d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

- Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.

- Memòria explicativa de l'operació pretesa i justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable. En el cas d'habitatges, s'haurà de justificar el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació

- Plànol de la divisió horitzontal que se sol·licita acotat, a escala adequada, amb identificació dels departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent que es pretenen, concreció del seu ús (habitatges, local comercial, etc.) i superfície útil de cada departament.

- Plànol de situació o empalçament a una escala adequada.

- Plànol d'informació acotat, a escala adequada, amb identificació de la situació original de la finca, de la seva superfície, dels seus límits i amb la representació dels habitatges o establiments existents.

- Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.

- Últim rebut de l'IBI de la finca registral afectada per la operació per tal d'identificar-la amb la referència cadastral que consta al rebut

 

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació
:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt