fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència d´ocupació de via pública amb materials de la construcció

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació  Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permtet obtenir la llicència municipal per a l´ocupació de la via pública amb materials de la construcció.

Qui ho pot demanar?
        Persona física o jurídica promotora de les obres.
Quan?

En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.

Import: 

          El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys públics amb mercaderies, materials de la construcció, etc.

 

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

  • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
  • DNI del sol.licitant o representant, si s´escau.
  • Plànol d'emplaçament en el qual s'indiqui de forma clara la ocupació de la via pública.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació
:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt