fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència d'obra menor

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permtet obtenir la llicència per a dur a terme obres que no requereixen disposar de projecte tècnic per a ser executades i que no estan incloses en la tipologia de les que es poden tramitar com a obres de comunicació prèvia.

Qui ho pot demanar?
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Quan?

En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.

Import:

El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini de tramitació:

La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà positiu, excepte en els supòsits previstos a l'article 23 del RD 8/2011.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • DNI del sol.licitant o representant, si s´escau.
 • Escriptura de constitució i nomenament de representant quan el sol.licitant sigui una persona jurídica.
 • Memòria explicativa de les obres.
 • Plànol o croquis a escala de les obres previstes.
 • Descripció dels acabats exteriors ( color façana, etc ) si s´escau.

   

  Per a la col.locació de rètols:

 • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • DNI del sol.licitant o representant, si s'escau.
 • Escriptura de constitució i nomenament de representant quan el sol.licitant sigui una persona jurídica
 • Descripció dels materials a utilitzar i els colors.
 • Dibuix a escala amb les dimensions i la posició del rètol a la façana, croquis acotat en planta, alçat i secció.
 • Una fotografia de l'edifici que haurà de contenir el rètol on, a més de la façana general de l'edifici es mostri clarament la situació de l'establiment comercial o local a què fa referència.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació:

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:
 • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100


  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea