fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Informe municipal per a l´arrelament social

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació  Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Un dels supòsits per l´obtenció de l´autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals és l´ARRELAMENT SOCIAL, el qual es podrà acreditar mitjançant informe. Així doncs, l´informe d´arrelament social és un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d´obtenció d´una autorització de residència temporal per arrelament social.
 
Qui ho pot demanar?
        Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Sant Joan de les Abadsses, que no disposi de permís de residència, i amb permanència mínima al país de 3 anys.
Quan?

Tot l´any.

Import: 

          El que determina l´Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud en el cas de pròrrogues i dos mesos en el cas de noves llicències.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

  • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
  • Certificat d´empadronament històric
  • Fotocòpia del passaport complet vigent
  • Acreditació dels mitjans de vida ( certificats bancaris, oferta de treball, ... )
  • Documentació que acrediti el coneixement de les llengües oficials, amb la data d´inici dels cursos i nombre d´hores que s´han cursat.
  • Altre documentació que es consideri necessària

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

  • Reial Decret 557/2011, de 20 d´abril.

Puja amunt


Tramitació
:

Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a: 

                                                                                                                                                                                                                                       AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

 

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea