fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Exempció o bonificació tributs municipals

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmits us permet sol·licitar una exempció o una bonificació en el pagament dels vostres tributs municipals si us trobeu en algun dels supòsits previstos en les Ordenances fiscals d'aquest Ajuntament.


Qui ho pot demanar?
 Els titulars, que tinguin la condició de subjecte passiu, que compleixin les condicions previstes en l'ordenaça fiscal.
Quan ?

Els interessats que hi tinguin dret, hauran de demanar la corresponent bonificació abans de la meritació del tribut que es vulgui bonificar.

Import: 

 Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

 La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

  • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ. 
  • Adjunteu-hi tota la documentació que acrediti el compliment dels requisits per a tenir dret a l'exempció o bonificació que demaneu.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt