fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d´animals potencialment perillosos

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos o renovació de l'autorització.
Qui ho pot demanar?
 • Les persones propietàries d'un gos catalogat com a potencialment perillós o que tingui unes característiques fí­siques i de caràcter que facin previsible la seva perillositat.
 • Qui, sense ser propietari d'un d'aquests animals, el condueixi de manera habitual per espais públics.
I que compleixin els següents requisits:
 • Ser major d'edat.
 • No haver estat condemnat per delictes violents.
 • No estar privat, per resolució judicial o administrativa, del dret a la possessió d'animals potencialment perillosos.
 • disposar de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil de 150.253 euros
 • El gos ha d'estar censat i identificat. 
Quan ?

Durant els 3 mesos posteriors al naixement o a l'adquisició de l'animal.
Per a la renovació de la llicència, una vegada finalitzat el termini de 5 anys de validesa de la llicència. 

Import: 

 L'establert a l'Ordenança fiscal de la taxa pel servei de control sanitari i registre censal d'animals de companyia

Termini de tramitació:

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà positiu.

Puja amunt


 

 Documentació necessària: 

 • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ. 
 • DNI del propietari o posseïdor.
 • Carnet de salut de l’animal.
 • Declaració jurada de l'interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus relacionades amb la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€)
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

 

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 • RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d''animals potencialment perillosos. (BOE 74 de 27/03/2002)
 • Decret 170/2002, d''11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (DOGC 3663 de 25/06/2002)
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d''animals potencialment perillosos. (BOE 307 de 24/12/1999)
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. (DOGC 2498 DE 09/08/1999)
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d''animals de companyia. (DOGC 2798 DE 24/01/1999)
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
 • Reglament regulador del control i tinença d'animals domèstics
 • Ordenança fiscal de la taxa pel servei de control sanitari i registre censal d'animals de companyia.

 

Puja amunt


 Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt