fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Preinscripció a la Llar d´Infants municipal El Molí Petit

Dades generals Documentació necessàriaNormativa d'interès Tramitació Observacions

 

Dades generals:

Descripció

Aquest tràmit és necessari per a l'escolarització a la Llar d'Infants Municipal El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses.

La pre-inscripció té caràcter previ i obligatori a l'entrada del nen/a a la Llar d'Infants Municipal El Molí Petit.

Qui ho pot demanar?

Els pares o tutors que vulguin inscriure el seu fill/a a la Llar d'Infants Municipal El Molí Petit.

La sol.licitud pot ser presentada per un representant de la família sempre que tingui la majoria d'edat.

Quan ?

S'obrirà un període de preinscripció a l'any, entre els mesos d'abril i maig, de conformitat amb el caledari que aprova cada any el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Import: 

Gratuït

Termini de tramitació:

L'interessat presenta la documentació a la Llar d'Infants El Molí Petit.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses barema les sol.licituds, si és necessari, i notifica la llista d'admesos i no admesos.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

 

Puja amunt

 

Documentació necessària:

A banda de la sol·licitud telemàtica o presencial, cal adjuntar els següents documents:

  • 2 fotografies de carnet de l'infant
  • Certificat mèdic de l'infant conforme es troba en condicions per iniciar l'escola
  • Fotocòpia del Llibres de vacunes
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l'infant
  • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE del pare, mare o tutor de l'infant
  • Certificat d'empadronament
  • Ordre de domiciliació bancària segellada. Descarrega el model

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

Puja amunt


Tramitació:

  • Per Internet:
    Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que es requereix. Cal tenir-la escanejada prèviament.

 LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT

Avinguda Jaume I, 2-4
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720329


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt