fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Declaració plusvàlua

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet efectuar la declaració de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi de terrenys de naturalesa urbana.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, representant legal o un tercer.

 

Quan ?

En operacions "inter vivos": termini màxim de 30 dies des de la data del document en què es formalitza la transmissió.

En operacions "mortis causa": termini de 6 mesos, prorrogable fins a 1 any a sol.licitud del subjecte passiu, des de la data de la mort del causant.

Import: 

 Documentació necessària:

  • Còpia simple de l´escriptura o document acreditatiu de la transmissió.
  • Si qui presenta la documentació és un representant legal, el document acreditatiu d´aquesta representació.
  • Si qui presenta la documentació és un tercer, l´autorització degudament firmada del titular del rebut.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

 

Puja amunt