fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Subvencions a entitats

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

  


 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar subvenció a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en els diferents àmbits de subvencions convocades.

Seran activitats subvencionables les de caràcter cultural, social, artístic, esportiu i anàlegs d´interès públic municipal o local que es desenvolupin i que estiguin inclosos en algun dels supòsits següents:

a) Activitats realitzades anualment.

b) Activitats realitzades puntualment.

c) Activitats realitzades per particulars amb repercussió pel municipi de Sant Joan de les Abadesses.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits especificats a les bases de la convocatòria corresponent.

Quan?

El termini es fixa en la convoatòria anual.

Temps de tramitació:

El termini màxim de resolució serà de 6 meses des de la publicació de la convocatòria corresponent.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

1. En el supòsit d'activitats realitzades anuament:

 • Sol.licitud segons model normalitzat.
 • Declaració que l´activitat subvencionable és d´interès local o municipals i que no té caràcter lucratiu.
 • Pressupost anual de l´entitat o associació per l´any subvencionable.
 • Programa anual d´activitats de l´entitat o associació.
 • Declaració responsable article 13 Llei General Subvencions.

2. En el supòsit d'activitats realitzades puntualment:

 •  Sol.licitud segons model normalitzat.
 •  Declaració que l´activitat subvencionable és d´interès local o municipals i que no té caràcter lucratiu.
 •  Pressupost per a la realització de l´activitat subvencionable. 
 •  Programa de l´activitat subvencionable. 
 •  Declaració responsable article 13 Llei General Subvencions.

 3. En el supòsit d'activitats realitzades per particulars amb repercussió al municipi:

 

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 
 •  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RGS)
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RGS)

Puja amunt


Tramitació:

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

En cas de no poder fer el tràmit per qualsevol motiu (dades incorrectes, situacions que afectin la normativa de menors del Padró d'Habitants, situacions padronals que impedeixin la realització del tràmit) l'Ajuntament us pot demanar que realitzeu el tràmit presencialment i que porteu la documentació original.

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea