fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència ambiental (Annex II)

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència ambiental per a dur a terme alguna de les activitats que es relacionen a l´Annex II de la Llei  Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l´activitat.

Quan?

En qualsevol moment però sempre abans d´iniciar l´activitat, ja que la presentació de la sol.licitud per a l´obtenció de la llicència ambiental són requisits previs imprescindibles per poder-la dur a terme.

Temps de tramitació:

La notificació de la resolució s´ha de fer en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la presentació de la sol.licitud.

El silenci administratiu serà negatiu.

Import:

L´import de la taxa per a la tramitació de l´expedient es troba regulada a l'Ordenança fiscal de la taxa per a la tramitació i atorgament de la llicència d´activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud (model LB-1).
 • Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).
 • Còpia del DNI o NIF.
 • Documentació especificada en l'article 39 de la Llei 20/2009, concretament:
  • Projecte bàsic amb estudi ambiental per triplicat i signat per tècnic competent.
  • Quan l'activitat sigui potencialment contaminant del sòl, d'acord amb la normativa específica aplicable, caldrà document amb les característiques del sòl on s'emplaci l'activitat projectada.
  • Document que designi el personal tècnic responsable d'executar el projecte.
  • Declaració de les dades que segons el sol·licitant cal que siguin confidencials.
 • Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal municipal corresponent, i si s'escau l´autoliquidació de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).
 • Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment).
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (article 60 de la llei 20/2009).


En el cas d'activitats que projecten tenir alguna substància química catalogada com a tòxica o molt tòxica, i en el cas d'una activitat situada en un espai natural protegit, cal tenir en compte els punts 3 i 7 de l'article 39 de la Llei 20/2009.

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

  

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

Directiva de privacitat de la Unió Europea