fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació prèvia activitats innocues

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet comunicar a l´Ajuntament l´exercici de qualsevol activitat que no estigui compresa en l´àmbit d´aplicació de cap de les següents normatives ni de cap altra normativa sectorial que exigeixi l´atorgament d´una autorització específica:

   • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
   • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
   • Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte.

Sempre i quan l´ús estigui permès pel planejament urbanístic vigent, amb la presentació de la sol.licitud de comunicació i de la documentació complementària que s´exigeix legalment, ja est pot exercir l´activitat pretesa.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l´activitat.

Quan?

La comunicació s´ha de formatlizar un cop acabades les obres i les instal.lacions necessàries.

L´exercici de l´activitat es pot iniciar de manera immediata després d´haver efectuar la comunicació prèvia i amb el benentès que la responsabilitat del seu funcionament és exclusiva de les persones titulars i tècnics que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions presentades en la comunicació.

Quan per a l´exercici de l´activitat calgui disposar d´autoritzacions sectorials, el titular ha d´haver-les sol.licitar i obtingut amb caràcter previ a la comunicació.

Import:

L´import de la taxa per a la tramitació de l´expedient es troba regulada a l´ordenança fiscal.

 Documentació necessària:

 

 • Instància (Model IN-1, o bé Model IN-2 si és explotació ramadera).
 • Còpia del DNI o NIF.
 • Últim rebut bancari de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc, o bé acreditació equivalent.
 • Contracte de lloguer o bé escriptura de propietat (el sol·licitant de la llicència i el llogater/propietari han de ser la mateixa persona).
 • Documentació tècnica ambiental i de prevenció i seguretat en cas d'incendi simplificada per duplicat, signada per tècnic competent. (no cal presentar aquesta documentació si es tracta d'una activitat ramadera).

La documentació tècnica ha d'incloure:

  • Plànol d'emplaçament
  • Plànol de distribució del local
  • Plànol de secció del local
 • Certificat o declaració responsable que acrediti que l'activitat compleix la normativa ambiental, de seguretat, de salubritat i de tota mena vigent, especialment en matèria d'instal·lacions elèctriques, accessibilitat i barreres arquitectòniques i incendis.
 • Autoliquidació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal i si s'escau l´autoliquidació de l´Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 • Llicència d'obres (en cas que s'hagi hagut d'adequar l'establiment)
 • Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic (art. 60 de la llei 20/2009).

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 


Per a explotacions ramaderes, descarregar i omplir el següent model:

 

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

Directiva de privacitat de la Unió Europea