fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet efectuar  canvis no substancials en un establiment o activitat.

Per a valorar si el canvi és o no substancial, es tindran en compte els criteris de qualificació de la Ponència Ambiental de la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, indicats en l'Annex II de l'ordenança fiscal de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència d'activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental, reguladora dels règims d´intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions al municipi de Sant Joan de les Abadesses.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l'activitat.

Quan?

Durant tot l'any.

Temps de tramitació:

El termini màxim de notificació de la resolució serà d´1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

El silenci administratiu serà negatiu.

Import:

L'import de la taxa per a la tramitació de l'expedient es troba regulada a l'ordenança fiscal.

Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 

 • Instància general (Model IG-1).
 • Còpia del DNI o NIF
 • Memòria tècnica i plànols que descriguin els canvis que es volen fer per duplicat. Aquesta memòria ha d'estar signada per tècnic competent.

 

Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 

 

Puja amunt


 Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

Directiva de privacitat de la Unió Europea