fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència de terrasses de bar

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència d'ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de terrasses de bars (taules i cadires), oferint un servei de terrassa de bar.

Qui ho pot demanar?
          Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'un bar, cafeteria, restaurant o establiment similar.
Quan?

En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar l'ocupació pública.

Termini de resolució:

La resolució s'ha de notificar en el termini de 2 mesos a comptar des de la presentació de la sol.licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

Documentació necessària:

 

 •  Sol.licitud. Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat "Tramitació".
 •  Adjunteu-hi la documentació que considereu convenient.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú ( LRJAP-PAC)
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d´accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
 • LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
 • Aquella altra normativa que sigui d´aplicació en cada supòsit.
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

 

Puja amunt


Tramitació:

 

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:                                                                                                                                                                                                                                                                    AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents


 

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt