fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Presentació d'al.legacions per infraccions de trànsit

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet presentar al·legacions a una sanció per una infracció de trànist.

Qui ho pot demanar?
         Qualsevol persona que hagi estat sancionada per una infracció de trànsit.
Quan?

Si s'ha notificat en el mateix acte de denúncia el termini de presentació d'al·legacions serà de 20 dies naturals des de l'endemà del dia de la denúncia.

Si s'ha notificat amb posterioritat al dia de la denúncia el termini de presentació d'al·legacions serà de 15 naturals des de l'endemà de la notificació de la denúncia.

Termini de resolució:

La notificació de la resolució s'ha de fer en el termini màxim d'1 any des de la presentació de les al·legacions.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

Caducitat: 

Si no hi ha resolució expressa, transcorregut 1 any des de la inicació del procediment sancionador (notificació de la sanció) es produeix la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions.

Import:

Gratuït

 

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

  • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat "Tramitació".
  • Fotocòpia de la denúncia
  • Adjunteu-hi la documentació que considereu convenient.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

  • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.
  • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament general de circulació.
  • Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de conductors.
  • Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en tot allò que sigui aplicable.

 

Puja amunt


Tramitació:

 

Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel· 972720100

CONSORCI DE RECAPTACIÓ DEL RIPOLLÈS
Carrer Progrés, 22
17500 RIPOLL

També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 

 

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt