fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Llicència d´obres amb projecte

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme obres que requereixen projecte tècnic per a ser executades.

Obres d'edificació, de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents.

En tot cas,
Les que afectin els fonaments o elements estructurals.
Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
Les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents.
Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
Les que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció

Qui ho pot demanar?
        Persona física o jurídica promotora de les obres.
Quan?

En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.

Import: 

          El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silecnci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

 • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • Còpia del contracte signat amb empresa autoritzada d´acceptació dels residus.
 • DNI del sol.licitant o representant, si s´escau.
 • Estudi de seguretat i salut.
 • Projecte tècnic visat i subscrit per tècnic competent.
 • Escriptura de constitució i nomenament de representant quan el sol.licitant sigui una persona jurídica.
 • Full de justificació del programa de control de qualitat.
 • Full d´estadística d´edificació i habitatge.
 • Full d´assumeix de la direcció de l´obra, visats i signats per l´arquitecte i l´arquitecte tècnic.
 • Un exemplar del projecte d´ICT ( Infraestructures Comunes de Telecomunicacions ) quan es tracti d´edificis plurifamiliars o singulars.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei d''urbanisme.
 • Decret número 179, de 13 de juny de 1995, Reglament d''obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l''accés als serveis de telecomunicacions.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD

Puja amunt


Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt