fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Pròrroga de llicència d'obres

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permtet obtenir l´autorització municipal que allarga el termini d´inici o finalització de les obres.

Si no se sol.licita abans que caduqui la llicència d´obres, es tramita com una nova llicència que permeti iniciar o acabar les obres.
Qui ho pot demanar?
        Persona física o jurídica promotora de les obres.
Quan?

Abans de la finalització del termini d´inici o finalització de ls obres per les quals es va obtenir llicència municipal d´obres.

Import: 

          El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud en el cas de pròrrogues i dos mesos en el cas de noves llicències.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

 • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • DNI del sol.licitant o representant, si s´escau.
 • Memòria descriptiva de l´estat de l´obra i pressupost desglossat de l´obra pendent d'execució.
 • En el cas de sol·licitar-se una nova llicència d´obres per haver caducat el termini de l'anterior, cal aportar projecte actualitzat de les obres pendents d'execució.
 • Document d'autoliquidació de la taxa corresponent.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 • Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei d''urbanisme.
 • Decret número 179, de 13 de juny de 1995, Reglament d''obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l''accés als serveis de telecomunicacions.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD

Puja amunt


Tramitació:

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt

 

Directiva de privacitat de la Unió Europea