fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Ajornament i fraccionament de tributs municipals

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d'altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).

 

Qui ho pot demanar?
      El subjecte passiu.
 
Quan?

En període voluntari: en qualsevol moment comprès en el període. La presentació de la sol·licitud impedeix l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interès de demora.

En període executiu: fins al moment en què es notifiqui al subjecte passiu l'acord d'alienació dels béns embargats.

Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

 • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
 • DNI de la persona sol.licitant
 • Acreditació de les dificultats econòmiques (en el cas de persones físiques: còpia de l'última declaració d'IRPF, en el cas de persones jurídiques: darrer compte de resultats aprovat).
 • Número de compte corrent

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s''aprova el Reglament general de recaptació
 • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l''Ajuntament de Manlleu
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú LRJAP-PAC.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD

Puja amunt


Tramitació:

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt

 

Directiva de privacitat de la Unió Europea