fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Devolució impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet demanar la devolució de la part proporcional de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per baixa definitiva o també en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, o baixa per exportació del vehicle

Qui ho pot demanar?
      El titular del vehicl o el seu representant legal.
 Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

  • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
  • Fotocòpia compulsada del rebut que sigui objecte de devolució
  • Fotocòpia del certificat de destrucció emès i segellat pel CAT (Centre autoritzat de tractament), o fotocòpia de la baixa del vehicle segellada per Trànsit o informe de Trànsit Descarrega-ho:

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt