fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Sol·licitud de devolució de garanties o avals

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet sol·licitar la devolució de la garantía presentada al concurs com a licitador en un procediment de contractació.
Les garanties es poden presentar en diferents formats:
. Dipòsit en metàl·lic.
. Aval bancari o de crèdit i caució.
Segons si són provisionals o definitives el procediment a seguir pel seu retorn és diferent:

Garantia provisional: cal adreçar-se al departament de comptabilitat amb la carta de pagament i els serà retornat al moment l’aval o dipòsit.
També es pot sol·licitar per correu i se’ls enviarà l’aval per carta certificada amb acús de rebut, o es farà una transferència bancària en cas d’un dipòsit en efectiu al compte que l’interessat determini.

Garantia definitiva: cal presentar una instància sol·licitant la devolució.
El departament responsable de l’obra o el servei licitat farà un informe al respecte. Si l’informe és favorable, es retornarà la garantia mitjançant acord de la junta de govern local.
Una vegada acordat per la JGL la devolució, l’interessat pot adreçar-se al departament de comptabilitat o demanar que es faci la devolució per correu, si és un aval, o mitjançant transferència bancària, si és un dipòsit.
 
Qui ho pot demanar?
       La persona física o jurídica que la va presentar..
 
Quan?

Tot l'any.

Import: 

         Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

          Garantia provisional : immediat
          Garantia definitiva: a determinar

Efectes del silenci administratiu:

          El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt


 

 Documentació necessària:

  • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
  • Carta de pagament de l’ingrés de la garantia
  • Si és persona física: DNI
  • Si és persona jurídica: Escriptura de constitució de la societat.
  • DNI de l’apoderat.
    Autorització de l’apoderat, en cas que vingui algú en representació.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

  • Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt