fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 
 
 

REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS

El Registre Municipal d'Entitats de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té per objecte permetre a l'Ajuntament el coneixement de les entitats existents, els seus objectius i la seva representativitat, amb la finalitat de dur a terme una política municipal adequada de foment del teixit associatiu de la vila.

En ell s'inscriuen les dades de les entitats del municipi. Seran considerades entitats, susceptibles de ser-hi inscrites, aquelles que tinguin com a objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi, que tinguin seu a Sant Joan de les Abadesses, que no tinguin ànim de lucre i que estiguin legalment constituïdes.

L'Ajuntament només reconeixerà drets a aquelles entitats que hagin estat degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats destinat a aquest efecte i que mantinguin degudament actualitzades les seves dades.

En el Registre Municipal d'Entitats hi constaran les dades següents:

 • Nom de l'entitat
 • Número de CIF
 • Número d'inscripció en el Registre General d´Associacions de la Generalitat i/o altres registres públics on sigui obligatòria la seva inscripció
 • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
 • Seu social de l'associació

La sol·licitud d'inscripció es realitzarà mitjançant una instància de manera telemàtica a la qual s'adjuntarà la documentació que s'assenyala en el tràmit corresponent i s'haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament.

L'Ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció, la denegació o el requeriment de documentació que hi manqui. Un cop inscrita, es considerarà donada d'alta a tots els efectes.

Per a més informació i/o assessorament, us podeu adreçar al Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses.


Alta d'una entitat en el Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

Descripció

Aquest procediment té per objecte donar d'alta una entitat sense ànim de lucre que estigui constituïda legalment al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses en el Registre Municipal d´Entitats de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Requisits

La persona representant de l´entitat.

Beneficiaris

Les entitats sense ànim de lucre inscrites en un registre superior públic (Generalitat o Estat), que tinguin el domicili i realitzin activitats a Sant Joan de les Abadesses. 

Import 

Tràmit gratuït.

Procediment:
 • Presentació d'instància sol·licitant l'alta en el Registre Municipal d'Entitats, adjuntant-hi la documentació següent:

  • Estatuts de l'entitat
  • CIF de l'entitat
  • Resolució d'inscripció en el Registre General corresponent
  • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
  • Seu social de l'entitat i altres dades: telèfon de contacte,  adreça electrònica, pàgina web, etc.
  • Certificació del nombre de socis que formen l'associació

Quan:
Es pot demanar durant tot l'any

Silenci:
Silenci administratiu positiu
 
Termini de resolució:
El termini màxim per resoldre és de 3 mesos a comptar de la presentació de la sol.licitud d´inscripció.
 
Termini de validesa:
Indefinit, sempre que l'entitat comuniqui les modificacions de les dades en el Registre i en el Registre General corresponent.
Observacions:
Les dades de les entitats registrades en el Registre d'Entitats de Sant Joan de les Abadesses hauran de ser actualitzades permanentment i modificar-se quan calgui.

 

 Puja amunt


 

Documentació necessària:

 • Sol·licitud
 • Estatuts de l'entitat o associació.
 • CIF de l'entitat.
 • Resolució d´inscripció al Registre General corresponent.
 • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció.
 • Seu social de l'entitat i altres dades (telèfon de contacte,  adreça electrònica, pàgina web, etc ).
 • Certificació del nombre de socis que formen l'associació.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 • Reglament de participació ciutadana de Sant Joan de les Abadesses.
 • Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del règim local.
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Puja amunt


Tramitació:

 • Telemàticament

 

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt