fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Alta d'una entitat en el Registre Municipal d'entitats


REGISTRE MUNICIPAL D´ENTITATS

El Registre Municipal d'Entitats té per objecte permetre a l'Ajuntament el coneixement de les entitats existents, els seus objectius i la seva representativitat, amb la finalitat de dur a terme una política municipal adequada de foment del teixit associatiu de la vila.

En ell s'inscriuen les dades de les entitats del municipi. Seran considerades entitats, susceptibles de ser-hi inscrites, aquelles que tinguin com a objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi, que tinguin seu a Sant Joan de les Abadesses, que no tinguin ànim de lucre i que estiguin legalment constituïdes.

L'Ajuntament només reconeixerà drets a aquelles entitats que hagin estat degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats destinat a aquest efecte i que mantinguin degudament actualitzades les seves dades.

En el Registre Municipal d'Entitats hi constaran les dades següents:

 • Nom de l'entitat
 • Estatuts
 • CIF
 • Número d'inscripció en el Registre Municipal, Registre General corresponent i/o altres registres
 • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
 • Seu social de l'associació
 • Programa d'activitats i pressupost anual
 • Certificació del nombre de socis que formen l'associació
 • La sol·licitud d'inscripció es realitzarà mitjançant una instància a la qual s'adjuntarà la documentació que s'assenyala en el tràmit corresponent i s'haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament. L'Ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció, la denegació o el requeriment de documentació que hi manqui. Un cop inscrita, es considerarà donada d'alta a tots els efectes.

Per a més informació i/o assessorament, us podeu adreçar al Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses.


 

Alta d'una entitat en el Registre Municipal d'entitats

 

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit té per objecte donar d'alta una entitat sense ànim de lucre que estigui constituïda legalment al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses.

Requisits
La pot fer el president/a o la persona delegada membre de la Junta Directiva. 
 
Beneficiaris

Les entitats sense ànim de lucre inscrites en un registre superior públic (Generalitat o Estat), que tinguin el domicili i realitzin activitats a Sant Joan de les Abadesses. La representació la té el president/a de l'entitat o una persona membre de la Junta Directiva, contra certificat de la composició de la Junta.  

Import 

Tràmit gratuït. 

Termini de tramitació 

Immediat.

Termini de validesa

Indefinit, sempre que l'entitat comuniqui les modificacions de les dades en el Registre i en el Registre General corresponent.


Procediment:
 • Presentació d'instància sol·licitant l'alta en el Registre d'Entitats, adjuntant-hi la documentació següent:
  • Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat
  • Fotocòpia del CIF de l'entitat
  • Certificat de l'òrgan de govern, emès pel secretari, amb el vistiplau del president, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI (acta fundacional).
  • Resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.
  • Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
  • Seu social de l'associació i altres dades com: telèfon, fax, adreça electrònica, pàgina web, etc.
  • Programa d'activitats i pressupost anual
  • Certificació del nombre de socis que formen l'associació
Resolució

És d'1 mes per a resolució negativa, positiva o petició de documentació. El silenci administratiu significa inscripció amb caràcter general de l'entitat.


Quan:
Es pot demanar durant tot l'any
Observacions:

Les dades de les entitats registrades en el Registre d'Entitats de Sant Joan de les Abadesses hauran de ser actualitzades permanentment i modificar-se quan calgui.
Cada any les entitats registrades hauran de presentar la següent documentació:

 • Pla d'activitats o projecte, el pressupost general i el certificat de persones associades per tal que la entitats tingui actualitzada la informació referent al seu funcionament i treball.

La no presentació pot implicar resposta negativa a la sol·licitud d'accés a recursos municipals com les subvencions o els equipaments públics.

 

 Puja amunt


 

 Documentació necessària:

 • Sol·licitud.  Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ. 
 • Estatuts de l'entitat o associació
 • Còpia del NIF de l'entitat
 • Còpia de l'escrit on figura el número de registre de l´entitat o associació al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 •  No hi ha lleis associades a aquest procediment.

Puja amunt


 Tramitació:

 • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

Puja amunt

 

Directiva de privacitat de la Unió Europea