fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació d'obres excloses de llicència

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció
RÈGIM DE COMUNICACIÓ:
 • La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.
 • Col.locació de portes i persianes, reixes i baranes metàl.liques.
 • Execució de cata, pou i sondeig d´exploració, excepte si es tracta d´un pou d´aigua.
 • Realització de treballs d´anivellament de terrenys que no alterin en algun punt, en més d´un metre, ni tinguin transcendència per a l´amidament de l´altura reguladora de l´edifici, sempre que aquests treballs no sigui en sòl no urbanitzable.
 • Col.locació de tanques en solars i terrenys. Caldrà respectar la normativa de tanques.
 • Pintura i reparació de façanes (excepte si són de la Vila Vella), claraboies i cobertes, obres en parets mitgeres i de reparació de patis o altres elements comuns, excepte en el cas que sigui necessari la instal.lació d´una bastida a la via pública.
 • Instal.lació de bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats amb intervencions de l´edifici que els requereixin: façanes, instal.lació de baixants, conductes de ventilació, pintat, ...) sense ocupació de via pública.
 • Instal.lació d´antenes i d´aparells d´aire condicionat en les cobertes i terrats d´edificis que puguin afectar els elements comuns. En aquest cas serà necessària l´autorització de la comunitat de propietaris afectada.
 • Instal.lació de baixants, xemeneies o similars que siguin o passin per espais comuns de l´edifici.
 • Construcció de rampes a l´interior de l´edifici.


RÈGIM DE LLICÈNCIA D´OBRES :

 • Obres interiors i exteriors dels edificis i conjunts inclosos en el Pla Especial de la Vila Vella i a l´entorn dels Béns Culturals d´Interès Nacional (BCIN).
 • Obres a l´interior de l´habitatge o locals amb modificació de distribució.
 • Les construccions i instal.lacions que estiguin en situació de fora d´ordenació, les quals únicament es podrà autoritzat petites reparacions ordinàries que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les construccions i instal.lacions.
 • Les obres que afectin a elements estructurals de l´edifici.
 • Les obres que comportin afectació de l´espai públic.
 • Els usos provisionals en finques afectades pel planejament urbanístic. La llicència comportarà el compromís de cessió, d´enderroc i reposició al finalitzar el termini autoritzat en la llicència.
Qui ho pot demanar?

Propietari/s de la construcció, instal·lació o obra 

Quan? Període de l'any en què es pot demanar

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres.

Import:

         El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

Termini de tramitació:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

 

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 • Projecte de les obres.
 • Pressupost d´execució material de les obres. 
 • Resguard acreditatiu del pagament de l´autoliquidació provisional de l´impost.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

Puja amunt


Tramitació:

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació Mitjançant una instància i adjuntant tota la documentació descrita en aquest tràmit. 
 • Més informació:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt

Directiva de privacitat de la Unió Europea