fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Comunicació d'obres excloses de llicència

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obres l'interessat posa en coneixement de l'administració l'execució d'obres d'escassa entitat.

D’acord amb el que disposa l’article 187bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (introduït per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), estan subjectes a comunicació prèvia, amb les excepcions establertes pels articles 187.2 i 187 ter, els següents actes:

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis.

c) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, signifiquen un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte als autoritzats en una llicència urbanística anterior.

g) Els actes subjectes a intervenció que es realitzin en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

De conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, requereix projecte tècnic, i per tan resten excloses del règim de comunicació prèvia, les següents obres:

a) Obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.

b) Totes les intervencions sobre els edificis existents, sempre que alterin la seva configuració arquitectònica, entenent per tals les que tinguin caràcter d'intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici.

c) Obres que tinguin el caràcter d'intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d'algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada a través de norma legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afectin els elements o parts objecte de protecció.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol executar les obres, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Quan? Període de l'any en què es pot demanar

La comunicació prèvia es presenta quan es volen iniciar les obres. Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia.


L'interessat haurà de fer constar a l'apartat "terminis d'execució" del formulari el termini màxim previst per començar les obres i el termini màxim per acabar-les.

Import:

         El que determina l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.

Termini de tramitació:

No hi ha resolució.


Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'actuació declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

 

Puja amunt


 

Documentació necessària:

S'haurà de presentar:

- Formulari normalitzat amb la declaració responsable que conté, especificant la o les actuacions a realitzar i indicant, si escau, quina empresa o professional la realitzarà.

- Pressupost professional o empresa que executi les obres, si se'n disposa.

- Documentació complementaria de descripció de les obres, si escau.

Per tal de dur a terme qualsevol tràmit, caldrà la identificació de l'interessat i, si s'escau, l'acreditació de la representació. A aquest efecte, s'exigirà per a la presentació del tràmit:

1) Per a persones físiques:


-Identificació: es mostrarà el DNI, NIE o document identificatiu equivalent davant els funcionaris de les oficines municipals si el tràmit es fa presencialment.

-Representació: Si s'actua en representació d'una altra persona, s'haurà d'acreditar la condició de representant a través de qualsevol mitjà vàlid en dret.


2) Per a persones jurídiques ( societats, entitats...) és obligatori realitzar el tràmit per mitjans electrònics.

L'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la que es requereixi col·legiació.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.


- Identificació: s'aportarà còpia escanejada del NIF de l'entitat; el representant s'identificarà pels corresponents mitjans electrònics.


- Representació: les persones jurídiques sempre han d'acreditar la condició dels seus representants a través de qualsevol mitja vàlid en dret: escriptures públiques d'apoderament, certificats de registres públics... S'adjuntarà una còpia escanejada del document amb una declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

  • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

  • Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Joan de les Abadesses.

     

Puja amunt


Tramitació:

  • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació Mitjançant una instància i adjuntant tota la documentació descrita en aquest tràmit. 
  • Presencialment:

    AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt