fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Atorgament de representació

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física) a actuar en nom de l'administrat en un procediment concret o, per a qualsevol actuació, davant de l'administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

 

Qui ho pot demanar?

- L'interessat (titular de drets, obligacions o interessos legítims individuals o col·lectius).

- El representant legal.

Qui tramita la sol·licitud?

L'Àrea de serveis generals de l'Ajuntament.

Qui pot ser representant?

Qualsevol persona amb capacitat d'obrar.

Quan? Període de l'any en què es pot demanar

En qualsevol moment.

Mitjans per acreditar la representació:

Qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna:

 • Aportant les escriptures que acreditin la representació.
 • Per declaració en compareixença personal de l'interessat davant d'aquest Ajuntament.

Import:

Gratuït

Puja amunt


 

Documentació necessària:

S'haurà de presentar:

 • Fotocòpia del DNI de la persona interessada i del representant
 • En cas d'actuar com a representant d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitats de propietaris, còpia de l'acta de la Junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia del document de constitució o estatuts de l'entitat.

 

Efectes:

Les actuacions per les quals s'ha facultat al representant s'entendran fetes per la persona interessada.


Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 • Article 5 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Puja amunt


Tramitació:

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació al portal Representa.cat i adjuntant tota la documentació descrita en aquest tràmit. 
 • Presencialment:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100

Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt