TwitterFacebookYoutubeRSS

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria es considera necessària la creació d´una comissió formada pels membres de l´equip de govern amb la finalitat de coordinar les diferents actuacions municipals. Aquesta comissió tindrà caràcter complementari a l´organització municipal segons els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i tindrà les següents funcions:

  • Deliberar, amb caràcter previ, la proposta de futures realitzacions o inici d´actuacions.
  • Coordinar el funcionament i fer el seguiment de les diferents activitats municipals.
  • Informar als membres del govern de la marxa, de les incidències i el funcionament dels serveis i obres municipals.
  • Assessorar als membres del govern en la gestió de les respectives responsabilitats.

 La Comissió de coordinació del Govern està integrada pels següents regidors:

  • Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde que la presideix
  • Sra. Montserrat Tallant Descamps
  • Sra. Anna Soler Rodríguez
  • Sr. Ferran Miquel Rigau
  • Sra. Maria Rosa Fraxanet Sala
  • Sra. Maria Teresa Tallant Descamps

Aquesta comissió es reunirà amb una periodicitat ordinària setmanal, sense necessitat de convocatòria prèvia, els DIMECRES a les 19:00 hores i no s´aixecarà acta de la mateixa.