TwitterFacebookYoutubeRSS
La representació, el govern i l’administració de la Fundació es confien de manera exclusiva al Patronat, els components del qual són nomenats amb subjecció a allò que disposen els estatuts i de la Fundació on s'especifiquen els objecte i finalitats.
Segons l’article 23 dels Estatuts, el Patronat es composa dels següents membres, els quals podran designar una persona que els representi o substitueixi en cas de no poder assistir a les reunions o per raó dels temes que es tractin en aquestes:


  • L’Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que presidirà el Patronat.
  • El regidor de l'àrea corresponent.
  • Un regidor de cada grup de l'oposició.
  • El Rector de la Parròquia o bé un representant designat pel Consell Pastoral.

A més, l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses podrà lliurement designar als següents membres per tal que aquests puguin assistir a les reunions del Patronat amb dret a veu però sense vot:

  • El President de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les Abadesses o persona en qui delegui.
  • Un representant de l'àrea medico - sanitària del municipi de Sant Joan de les Abadesses.
  • Un representant de les persones o entitats que aportin quelcom o col·laborin amb la Fundació.
  • Un representant de l'àrea social.
  • L'Alcalde - President de l'Ajuntament d'Ogassa o regidor en qui delegui.