TwitterFacebookYoutubeRSS

pla igualtat genere sant joanTot i que el principi d’igualtat és un principi jurídic universal i per tant, un dels pilars fonamentals de les comunitats democràtiques, la realitat ens mostra que encara persisteixen múltiples desigualtats de gènere i que per tant, cal articular mecanismes específics per corregir-les i garantir una igualtat, real, dels drets i de les oportunitats entre les dones i els homes al nostre municipi.

El Pla municipal d’igualtat de gènere entre dones i homes de Sant Joan de les Abadesses 2019-2022, aprovat per unanimitat en sessió Plenària celebrada el dia 30 d'octubre de 2019, estableix l’acció municipal destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes en l’àmbit municipal, contempla un conjunt ordenat de mesures, adoptades després dels resultats de la diagnosi de gènere que va analitzar la realitat del municipi amb mirada de gènere, tendents a assolir progressivament la igualtat en drets i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de gènere incidint en la base social i estructural d’aquesta greu problemàtica social.

Aquest pla fixa, per tant, els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques transversals que s’hauran d’adoptar, des de l’acció municipal, per a la seva consecució, així com l’establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació d'aquest, donant compliment al compromís polític i als marcs legals vigents que estableixen i regulen els mecanismes i els recursos, per fer efectiu el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.