TwitterFacebookYoutubeRSS

ANY: 2011

TÍTOL: INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFCIAL AL CAMP DE FUTBOL

PRESSUPOST: 577.343,11€

OBJECTE:

gespa-camp-futbol-santjoanLa solució adoptada, ha estat de canviar l'aspecte de tota aquesta zona, remodelant i passant el camp a gespa artificial. Realitzant també una vorera pavimentada amb formigó amb la finalitat de crear un millor entorn, més estètic i agradable, i no contaminar amb sauló la zona de joc.

Les necessitats del nou camp tant del paviment de gespa artificial com de la subbase de tot-u artificial que el suporta han implicat que el fons de la caixa sigui completament estable i amb una compactació aproximada del 95% PM. La superfície del camp drena amb dos pendents d'aproximadament el 0,8% cap a les bandes. Una vegada

efectuada l'esplanació i el moldejat, anivellat i compactat dels fons de caixa, es va procedir a l'execució de les capes que conformen la base i la subbase.

La gespa artificial s'ha col·locat sobre la capa asfàltica, encolant-se les peces sobre una banda de poliuretà de 30cm.