TwitterFacebookYoutubeRSS

pla igualtat genere sant joanTot i que el principi d’igualtat és un principi jurídic universal i, per tant, un dels pilars fonamentals de les comunitats democràtiques, la realitat ens mostra que encara persisteixen múltiples desigualtats de gènere i que, per tant, cal articular mecanismes específics per corregir-les i garantir una igualtat, real, dels drets i de les oportunitats entre les dones i els homes al nostre municipi.

El Pla Intern d'Igualtat de gènere de Sant Joan de les Abadesses té com a objectiu definit una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques internes de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal d'eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a les dones a accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.

Aquest pla fix, per tant, els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques transversals que s’hauran d’adoptar, des de l’acció municipal, per a la seva consecució, així com l’establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació d'aquest, donant compliment al compromís polític i als marcs legals vigents que estableixen i regulen els mecanismes i els recursos, per fer efectiu el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.