fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Endós factures i certificacions

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmit us permet sol.licitar una cessió de crèdit a favor d'un tercer.
Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que ha entrat la factura o certificació a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

Quan ?
En qualsevol moment. 
Import: 

Gratuït.

Puja amunt

 


 

 Documentació necessària:

  • Sol·licitud entrada al Registre general de l'Ajuntament (us la podeu descarregar a l'apartat TRAMITACIÓ) sol·licitant l'endós de la factura o certificació, detallant-hi:

    • Número de la factura o certificació d'obres.
    • Import de la factura o certificació d'obres.
    • Entitat bancària on s'ha d'endossar, especificant els vint dígits del número de compte corrent.

 Puja amunt

 


 

 

 Normativa d'interès:

  • RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Puja amunt


 Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

 Observacions:

La instància presentada al Registre general es traslladarà al departament de comptabilitat el qual, una vegada tingui la factura o certificació aprovada per part de la Junta de Govern Local, farà aprovar l'endós que, finalment, es traslladarà a l'entitat bancària assenyalada per l'interessat

Puja amunt