fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Oficina virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès  Tramitació   Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud, amb documentació adjunta, als organismes depenents de l'Administració General de l'Estat, o de la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot demanar?
         Qualsevol persona física o jurídica.
Quan?

En qualsevol moment.

Import:

Gratuït

 Puja amunt


 

Documentació necessària: 

  • Documentació que considereu convenient.

 Puja amunt


 

Normativa d'interès:

  • Conveni Marc, de 17 de maig de 1997 per a la col·laboració en la progressiva implantació d'un sistema intercomunicat de registres de les administracions públiques en l'àmbit de Catalunya. (DOGC número 2.409, de 10.06.1997)
  • Conveni Marc, de 5 de juliol de 2007 per a la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Catalunya. (DOGC número 4935, de 27.07.2007)
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú LRJAP-PAC.
  • Llei 7/1985, de 2 d''abril, reguladora de las bases del règim local.
  • Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d''accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics

Puja amunt


Tramitació:

  • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

                                                                                                                                                                                                                                                AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

 

 Puja amunt


 

Observacions:

Puja amunt