fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Devolució impostos, taxes i preus públics per ingressos indeguts

 

Dades generals Documentació necessària  Normativa d'interès    Tramitació    Observacions

 

Dades generals:

 

Descripció
Aquest tràmits us permet sol.licitar el retorn de l'import que correspongui d'un rebut/liquidació/autoliquidació per haver-se produït un error del seu contingut o per qualsevol altre motiu.

Qui ho pot demanar?
 El titular de l'impost, taxa o preu públic o el seu representant.
 Import: 

 Tràmit gratuït.

Termini de tramitació:

 La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

El silenci administratiu serà negatiu.

 Puja amunt

 

 Documentació necessària:

 • Sol.licitud.  Podeu descarregar-vos la sol.licitud a l´apartat TRAMITACIÓ.
 • Persones físiques:
  Fotocòpia NIF/NIE del titular.
  Si qui fa el tràmit no és l'interessat haurà d'aportar:
    -Escriptura poders.
    -Autorització per escrit signada per l'interessat.
    - Fotocòpia NIF/NIE de la persona autoritzant i l'autoritzada per fer el tràmit.
 • 3.- Persones jurídiques:
  Fotocòpia escriptura de constitució.
  Fotocòpia CIF empresa.
  Fotocòpia escriptura poders.
  Si la persona que fa el tràmit no té poders, a més de la documentació anterior:
     - Autorització per escrit signada per una persona que tingui poders.
     - NIF/NIE persona autoritzada per fer el trámit
 • Els documents que s'estimin convenients, segons el cas, en els que fonamenti la seva petició.
 • Número de compte on l' interessat desitja li sigui abonat l' import o, en el seu defecte, fotocòpia de llibreta o compte corrent on figuri l' interessat com titular o cotitular.

 Puja amunt


 

 Normativa d'interès:

 •  No hi ha normativa associada a aquest procediment.

Puja amunt


 Tramitació:

Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a: 

                                                                                                                                                                                                                                       AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972720100


També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

a)  Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
b)  A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 

Puja amunt


 

 Observacions:

 

Puja amunt